Expedients de regulació d'ocupació temporal relacionats amb la COVID-19 i mesures de protecció de les persones treballadores i altres  mesures laborals.

Mesures de protecció dels treballadors autònoms