Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

Labortime

Posem a disposició de tots els nostres clients una plataforma de control horari dels treballadors per a tot tipus d’empreses.

 

 

D’acord amb el previst al citat article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, les empreses han de:

Registrar dia a dia la jornada de cada treballador. Per tant, s’haurà d’incloure l’hora d’entrada i de sortida; havent de totalitzar-lo en el període fixat per l’abonament de les retribucions (rebut de salari mensual). Caldrà especificar, jornada ordinària, hores extraordinàries i hores complementàries (contractes a temps parcial).

En aquest sentit cal definir:

Jornada ordinària

L’establerta en el Conveni Col·lectiu d’aplicació a l’empresa.

Hores extraordinàries

Cada hora de treball efectiu que es realitzi sobre la duració de la jornada ordinària de treball fixada per la negociació col·lectiva o pel contracte de treball i, en tot cas, sobre la duració màxima legal. Se’n poden efectuar com a màxim 80 a l’any.

Hores complementàries

Poden ser pactades (per escrit) o d’acceptació voluntària per part dels treballadors que tenen subscrit amb l’empresa un contracte de treball a temps parcial.
Entregar còpia resum al treballador, juntament amb el rebut de salari.

Cal disposar dels registres físicament a l’empresa, ja que poden ser requerits per la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social. En aquest sentit cal indicar que la Inspecció pot requerir en el moment de la visita la impressió dels registres diaris de jornada corresponents a l’any en curs o al període que es consideri; la comprovació de l’existència del registre s’ha de poder efectuar en el centre de treball, no essent acceptable l’al·legació de l’empresari de la seva acreditació posterior en compareixença a les dependències administratives.

Mantenir els registres durant un període de 4 anys.

  • És obligatori per a totes les empreses
  • Amb aquesta aplicació complirà amb la legislació vigent
  • Actualment la inspecció de treball està en plena campanya per controlar el compliment d'aquesta normativa
  • L'absència d'aquest registre constitueix una infracció greu


LaborTime - Working Time Control


 

Accessible per a mòbil, tauleta i ordinador

2 Paquets disponibles