Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

Redacció de protocols i codis empresarials

• Un protocol és un conjunt de normes socials i formals adoptades per les empreses, i que té per finalitat fixar pautes de conducta i límits en les accions de tots els membres de l’empresa. Hi ha diferents tipus de protocols (protocol d’assetjament, protocolètic, protocolde bones conductes, protocol d’higiene, entre d’altres).

Confecció de Due diligence

• Mitjançant l'estudi i anàlisi de la documentació laboral i de seguretat social d’una empresa, confeccionem informe final que l’hi permetrà conèixer el grau de complimentde tota la normativa laboral i social:

 1. Condicions aplicables a l’empresa.
 2. Avaluar i quantificar les contingències que es poguessin derivar de qualsevol incompliment.
 3. Establir recomanacionsque ajudin a corregir i minimitzar aquelles situacionsnegatives.
 4. Prevenirpossiblesconflictes laborals.
 5. Evitar sancions administratives i responsabilitatsde l’empresari.

L’auditoria laboral, els facilitarà, la negociació d’una compravenda, fusió o absorció d’empreses, ja que permet determinar quines són les contingènciesque derivend’una incorrecta aplicació de la normativa laboral.

• Anàlisi i confecció informe del Compliance laboral.

Gestió del Pla d’Igualtat

• El pla d’igualtat (serà obligatori per les empreses amb 50 o més treballadors) ha de contenir un conjunt de mesures avaluables dirigides a eliminar els obstacles que impedeixin o dificultin la igualtat efectiva entre homes i dones. Amb caràcter previ s’elaborarà un diagnòstic negociat amb la RLT en el qual s’hi haurà de recollir, entre d’altres, les matèriesde:

 1. Procés de selecció.
 2. Classificació professional.
 3. Formació.
 4. Promoció.
 5. Condicions de treball i retribucions.

El pla s’haurà d’inscriure en un registre creat expressament. Des de la publicació del RDL 6/2019, d’1 de Març els terminis per implantar el pla d’igualtat són:

 1. Empreses amb 50 treballadors i fins a 100: 3 anys.
 2. Empreses amb 100 treballadors i fins a 150: 2 anys.
 3. Empreses amb 150 treballadors i fins 250: 1 any.

Informe Laboral

• El nostre informe laboral l’hi proporcionarà, a través d’indicadors, tota la informació relativa als seus empleats:

 1. Evolució Plantilla.
 2. Distribució per sexe i edats.
 3. Model de contractació.
 4. Costos Salarials.
 5. Gràfica de dispersió salarial.
 6. Amortització del lloc de treball.
 7. Anàlisi de l’absentisme.
 8. Registre de Salaris (obligatori per a totes les empreses segons RDL 6/2019).

Registre de Salaris

• Segons l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors en referència a la igualtat de remuneració per raó de sexe estableix que tot empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa o indirectament, i de qualsevol naturalesa ja sigui salarial o extrasalarial, sense que es produeixi una discriminació per raó de sexe.

Un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per el seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu desenvolupament i les condicions laborals en les que aquestes activitats es duen a terme en realitat són equivalents.

L’empresari per tant, està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris globals de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals i llocs de treball iguals o d’igual valor.