Consulte el calendario del contribuyente para estar siempre al día de todas las obligaciones tributarias.

Visualice el boletín de información laboral con las últimas noticias de la actualidad y las principales novedades del sector.

Encara està a temps a beneficiar-se del seu crèdit anual per a la formació (sense aplicar el nou RD 694/2017)


La seva empresa encara està a temps d'aprofitar les ajudes per a la formació dels seus empleats que es gestionen a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundae). Es tracta del crèdit anual a què tenen dret totes les empreses i que varia en funció de la plantilla. Aquest crèdit no s'acumula d'any en any, és a dir, que si la seva empresa no empra el crèdit que li correspon en aquest any 2017 el perd.
En principi, per aplicar-se el crèdit a la formació, aquesta haurà de tenir lloc dins de l'exercici 2017. Ara bé, si la formació comença el 2017 però continua durant 2018, llavors la seva empresa podrà aplicar-se el crèdit corresponent a aquest any 2017, però només per a la part de la formació que tingui lloc aquest any. La resta haurà de aplicar-ho a càrrec del crèdit que li correspongui per 2018 (aquesta és la teoria, però podria succeir, encara que no és probable, que això canviï en estar pendent el desenvolupament reglamentari del nou RD 694/2017).
Recordeu que el termini per deduir les bonificacions corresponents a l'exercici 2017 serà en els butlletins de cotització del mes de desembre de 2017 que s'ingressen el 31 de gener de 2018.
Atenció !: Tot i que el passat 6 de juliol va entrar en vigor el RD 694/2017, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre de 2015, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en el àmbit laboral (BOE de 5.07.17), en el cas concret de la formació programada per les empreses, a part que caldrà esperar que es publiqui un nou sistema electrònic a través del qual es tramitaran les ajudes a la formació, s'estableix un règim transitori (Disp. Transitòria Primera del RD 694/2017):
En concret, s'estableix que les mesures incloses en el RD són aplicables a les accions formatives que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2018. Fins llavors serà d'aplicació la regulació en matèria de formació de demanda continguda en el Reial Decret 395 / 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, i la seva normativa de desenvolupament, excepte pel que fa a les previsions contingudes en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que són d'aplicació des de la seva entrada en vigor.
Així mateix, la normativa anterior serà d'aplicació a partir l'1 de gener de 2018, i fins que no es desenvolupi el present Reial decret, respecte d'aquelles matèries que precisin d'un desenvolupament posterior. Per tant, a l'hora d'aprofitar el seu crèdit anual per a la formació corresponent a aquest exercici 2017 s'ha de regir encara pel RD 395/2007.