Com afecta el Reial decret llei 2/2024 al subsidi per desocupació dels treballadors més grans de cinquanta-dos anys?

19/6/2024

Mitjançant el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, es fa una profunda reforma de la prestació per desocupació en l'àmbit assistencial. A pesar que les novetats es fan amb efectes des del 23 de maig de 2024, les noves previsions seran aplicables per a les prestacions posteriors a l'1 de novembre de 2024, per la qual cosa els drets reconeguts abans d'aquesta data es mantenen amb la normativa anterior fins a la seva extinció.

Després de l'intent fallit el desembre de 2023 (gener de 2024 per la no convalidació pel Congrés del RD- llei 7/2023, de 19 de desembre), al BOE del 22 de maig de 2024 s'ha publicat el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, i per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.

Aquest RDL 2/2024, amb efectes des del 23 de maig de 2024, introdueix una profunda reforma de la prestació per desocupació en l'àmbit assistencial.

Atenció. Convé recordar que, encara que la present modificació ha entrat en vigor el 23 de maig de 2024, el RDL 2/2024 ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats en el termini dels trenta dies següents a la seva promulgació.

A més, convé tenir present que tot i que les novetats que analitzem es realitzen amb efectes des del 23-05-2024, de conformitat amb la DT 1a del Reial decret llei 2/2024, les noves previsions són aplicables per a les prestacions posteriors a l'01-11-2024, per la qual cosa els drets reconeguts abans d'aquesta data es mantenen amb la normativa anterior fins a la seva extinció.

En particular, en aquesta circular s'analitzen les modificacions en la regulació del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys i les seves implicacions pràctiques.

1. Manteniment del subsidi i la seva quantia

El RDL estableix que el subsidi per a treballadors més gran de cinquanta-dos anys es manté en els termes actuals, sense modificar la seva quantia fixa. Aquest manteniment es justifica a causa de la seva major durada i les cotitzacions per la contingència de jubilació, aspecte que no tenen altres subsidis.

2. Nova regulació del subsidi

La regulació del subsidi se centralitza en l'article 280 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), modificat per l'article segon, apartat deu del RDL. No obstant això, aquesta nova regulació entrarà en vigor l'1 de novembre de 2024, i es manté vigent la normativa anterior fins al 31 d'octubre de 2024.

3. Requisits per accedir al subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys

Per accedir a aquest subsidi, s'han de complir els següents requisits:

  •  Edat: tenir complerts cinquanta-dos anys en la data del fet causant.
  •  Cotització: haver cotitzat almenys quinze anys, dels quals almenys 2 dins dels quinze anys immediatament anteriors.
  •  Cotització per desocupació: haver cotitzat almenys sis anys per desocupació a Espanya durant la seva vida laboral.
  •  Rendes: acreditar que no es tenen rendes pròpies superiors al 75% de l'SMI (850,50 €/mes en 2024).
4. Compatibilitat amb el treball

El nou article 275 de la LGSS especifica les rendes computables, excloses les del treball. Així, el subsidi és compatible amb contractes a temps parcial o complet, i la seva quantia és determinada trimestralment segons la jornada laboral.

Com a exemple, un beneficiari que fa quatre mesos que percep el subsidi i treballa a mitja jornada percebrà el salari corresponent i el 45% de l'IPREM (270 €/mes en 2024) com a complement de suport a l'ocupació. La durada màxima d'aquesta compatibilitat és de cent vuitanta dies.

5. Accés al subsidi posterior al compliment dels cinquanta-dos anys

Els qui compleixin els requisits, excepte l'edat, en la data del fet causant poden sol·licitar el subsidi en complir els cinquanta-dos anys, sempre que hagin estat inscrits ininterrompudament com a demandants d'ocupació des d'aquesta data.

6. Exclusions del dret al subsidi

No poden accedir al subsidi els qui hagin percebut o esgotat:  

  • Renda activa d'inserció.
  •  Subsidi extraordinari per desocupació.
  •  Prestació per cessament d'activitat.
7. Naixement del dret

El dret al subsidi neix:

  • A partir de l'endemà del fet causant si se sol·licita en els quinze dies hàbils següents.  
  • El dia de presentació de la sol·licitud si es fa fora d'aquest termini.
8. Durada del subsidi

El subsidi es percebrà fins que s'assoleixi l'edat ordinària per a la pensió contributiva de jubilació.

9. Quantia del subsidi

La quantia serà el 80% de l'IPREM mensual vigent (480 €/mes en 2024). L'entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació sobre una base de cotització del 125% de la base mínima del règim general de la Seguretat Social (1.653,75 €/mes en 2024).

10. Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris han de comunicar qualsevol increment de rendes que pugui afectar el subsidi i presentar una declaració anual de rendes amb la documentació corresponent. La falta de compliment pot resultar en la suspensió o extinció del subsidi.

En definitiva, el Reial decret llei 2/2024 introdueix importants modificacions en la regulació del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys, centralitzant la seva normativa i establint nous requisits i obligacions per als beneficiaris. És crucial que tots els interessats comprenguin i compleixin amb les noves disposicions per a assegurar l'accés i manteniment d'aquest benefici.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Documents relacionats

Enllaços relacionats

enllaç