Dret del treballador a signar la quitança en presència d'un representant dels treballadors

19/6/2024

El treballador, a l'hora de rebre la quitança, pot exigir la presència del representant dels treballadors, ja que es tracta d'un dret que tenen tots els empleats.

En la nostra qualitat d'assessors laborals, volem informar-lo sobre un aspecte cabdal en el procés de finalització de la relació laboral: el dret del treballador a signar la quitança en presència d'un representant dels treballadors. Aquest dret és fonamental per a garantir la transparència i equitat en la liquidació dels comptes pendents entre l'empresa i el treballador.

Què és la quitança?

La quitança és un document que l'empresa ha de lliurar al treballador en finalitzar la seva relació laboral, independentment de la causa (acomiadament, fi de contracte temporal, excedència, entre altres). Aquest document ha d'incloure:

  • Salaris pendents de pagament.  
  • Vacances no gaudides.
  • Part proporcional de les pagues extraordinàries no rebudes.
  • Qualsevol quantitat que el treballador degui a l'empresa (acomptes, dies de vacances gaudits de més, etc.).

És important destacar que la quitança és diferent de la indemnització per acomiadament o finalització de contracte. Mentre que la quitança és una liquidació de quantitats pendents, la indemnització depèn del tipus de finalització del contracte i no sempre correspon.

Presència del representant dels treballadors

El treballador té el dret de sol·licitar la presència d'un representant dels treballadors durant la signatura de la quitança. Aquest dret busca assegurar que el treballador compti amb suport i assessorament en un moment tan delicat com la finalització del seu contracte.

Procediment
  1. Sol·licitud: el treballador ha d'indicar el seu desig de disposar d'un representant dels treballadors durant la signatura de la quitança. Aquesta sol·licitud ha de quedar reflectida en el document de la quitança.
  2. Denegació: si l'empresa nega aquesta sol·licitud, és fonamental que el treballador l'anoti en la quitança amb la frase: "Vaig sol·licitar la presència d'un representant dels treballadors i ha estat denegada".
Conseqüències de la denegació

La negativa de l'empresa a permetre la presència d'un representant pot tenir serioses repercussions legals i econòmiques:

  • Multes: l'empresa enfrontar multes que oscil·len entre 751 i 7.500 euros per la comissió d'una falta molt greu.
  • Nul·litat de la quitança: el treballador podria reclamar la nul·litat de la quitança, invalidant el seu efecte deslliurador. Això significa que, malgrat haver signat la quitança, el treballador podria reclamar davant els tribunals qualsevol quantitat que consideri incorrecta.
Conclusió

Li recomanem que, en cas de quitances, sempre permeti i faciliti la presència d'un representant dels treballadors si així ho sol·licita l'empleat. Això no sols evita possibles sancions, sinó que també enforteix la confiança i transparència en les relacions laborals dins de la seva empresa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Documents relacionats

Enllaços relacionats

enllaç