Ha complert amb el termini de preavís davant la baixa voluntària d'un treballador?

19/6/2024

Davant la baixa voluntària d'un treballador, revisi els dies de preavís estipulats en el seu conveni i procedeixi al descompte en funció del que en aquest s'especifiqui.

En qualsevol moment un treballador pot trencar la relació laboral que manté amb l'empresa, sense necessitat de justificar el motiu. És igual que s'hagi signat un contracte indefinit, temporal, de pràctiques, o de qualsevol altre tipus. Si el seu desig és deixar voluntàriament el treball, podrà fer-lo comunicant-lo a l'empresa. Això sí, sempre ha de ser una decisió lliure del treballador, no imposada per l'empresari.

El Preavís. Amb quants dies cal avisar de la baixa voluntària?

El treballador ha de comunicar a l'empresa la seva decisió de ser baixa voluntària amb el preavís que vingui indicat en el Conveni Col·lectiu o el que s'hagi pactat en el contracte de treball. Si no, amb 15 dies naturals, que és el preavís habitual. En el cas que el treballador no compleixi aquest preavís, l'empresari pot descomptar de la quitança els dies que faltin del preavís, o fins i tot reclamar-los-hi, en el cas que el descompte sigui superior a la quitança.

 Atenció. Cal estar molt atents a aquests terminis de preavís obligatori, ja que en alguns casos no complir el preavís pot implicar un greu perjudici per al treballador. Per exemple el Conveni Col·lectiu estatal d'ensenyament i formació no reglada preveu un preavís de 30 dies i que l'empresari podrà descomptar 2 dies per cada dia que falti de preavís.

I si és superior? Pot trobar-se amb la situació que el treballador li comuniqui la seva decisió de dimitir del seu lloc de treball durant els primers dies del mes, que la seva empresa pagui les pagues extres prorratejades i que l'afectat ja hagi gaudit de totes les vacances. En aquest cas és possible que la liquidació dels dies transcorreguts del mes no cobreixi el total de la indemnització per falta de preavís. Doncs bé, vostè pot aplicar aquesta indemnització sobre la quitança i exigir a l'afectat el reintegrament de la part no compensada. No obstant això, si aquest no vol lliurar-li aquest import, es veurà obligat a exigir-li-ho davant els tribunals.

Opera com un acompte. La indemnització per falta de preavís operarà com un acompte, és a dir, podrà descomptar-la del líquid de la quitança. Aquest descompte no minorarà la base de cotització a la Seguretat Social ni la de la retenció per IRPF.

Documents relacionats

Enllaços relacionats

enllaç