Possibilitat d'acumular en jornades completes el permís per cura del lactant

19/6/2024

El passat 23 de maig de 2024, es modificà l'Estatut dels Treballadors recollint la possibilitat d'acumular les hores retribuïdes d'absència per lactància com un dret de tots els treballadors i sense necessitat, per tant, que estigui recollida en el conveni col·lectiu o en un acord amb l'empresa.

Després de l'intent fallit el desembre de 2023 (gener de 2024 per la no convalidació pel Congrés del RD llei 7/2023, de 19 de desembre), al BOE del 22 de maig de 2024 s'ha publicat el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, i per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.

Aquest RDL 2/2024, amb efectes des del 23 de maig de 2024, introdueix una important novetat en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar que afecta tant els treballadors com a les empreses, com és l'acumulació del dret de lactància.

Atenció. Convé recordar que, encara que la present modificació ha entrat en vigor el 23 de maig de 2024, el RDL 2/2024 ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats en el termini dels trenta dies següents a la seva promulgació.

Millores en el permís per cura de lactant

Amb la finalitat de completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors es procedeix a abordar una modificació del permís per cura del lactant (anteriorment denominat permís de lactància) per millorar els termes de l'exercici del dret i alhora es reforça i complementa el recentment reconegut permís parental. En l'actualitat el dret a absentar-se queda condicionat a les previsions de la negociació col·lectiva o a l'acord al fet que arribi amb l'empresa.

Doncs bé, ara s'estableix, modificant l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors (ET), la possibilitat d'acumular en jornades completes el permís de lactància, suprimint la remissió als termes previstos en la negociació col·lectiva o en l'acord amb l'empresa.

D'aquesta manera, l'article 37.4 de l'ET queda redactat així:

"En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d), els treballadors tenen dret a una hora d'absència del treball, que poden dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, el pot substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.

La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dos treballadors de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, es pot limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l'empresa, degudament motivades per escrit, i en aquest cas l'empresa ha d'oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudi de tots dos treballadors i que possibiliti l'exercici dels drets de conciliació.

Quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es pot estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos".

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Documents relacionats

Enllaços relacionats

enllaç